top of page

Fri, Jun 14

|

Venezia

Finissage of the "Venice Whispers" Exhibition by Józef Krzysztof Oraczewski.

A Space Gallery invites you to the exceptional finissage of the "Venice Whispers" exhibition by renowned Polish artist, Józef Krzysztof Oraczewski. The event will take place on June 14th at 7:00 PM at the gallery located at Salizada Santa Giustina 2930 in Venice.

Registration is closed
See other events
Finissage of the "Venice Whispers" Exhibition by Józef Krzysztof Oraczewski.
Finissage of the "Venice Whispers" Exhibition by Józef Krzysztof Oraczewski.

Time & Location

Jun 14, 2024, 7:00 PM – 9:00 PM GMT+2

Venezia, Salizada S. Giustina, 2930, 30122 Venezia VE, Italy

About the event

The "Venice Whispers" exhibition presents a unique metaphor of art as a dialogue between spirit and matter, mystery and the known, universality and individuality. In his work, Oraczewski delves into the fundamental aspects of human existence, capturing the essence of Venice's spirit. This city, inspiring artists for centuries, exists on the border of history and the fleeting present moment, between water and the labyrinth of squares and streets.

Oraczewski's paintings are subtle yet expressive. This whispering voice, quiet but remarkably significant, penetrates the deepest corners of human consciousness and touches the most intimate strings of our being. The exhibition's curator, Monika Turczyńska, emphasizes that the whisper symbolizes values in art that do not need to be shouted about. On the contrary, they are best spoken of in whispers, as they exist in the realm of spiritual experiences, beyond matter, words, and definitions.

The "Venice Whispers" exhibition stands out in the context of the Biennale di Venezia, the world's most significant art event taking place simultaneously. This year's Biennale theme, "Foreigners Everywhere," provides an ideal backdrop for Oraczewski's proposition, which offers a unique perspective on what it means to be an outsider. By referring to the whispers of Venice itself, the exhibition questions what the city wants to convey in the context of tourist influx, its history, and local community. It offers an extraordinary view on the theme of foreignness, transcending language and cultural boundaries, showcasing the universality of human experiences. The whisper is the language of exclusion and alienation. Art, as an amalgam of diverse, known, and foreign perspectives, becomes a medium of communication that inspires reflection on the condition of contemporary society and creates a new quality in artistic expression.

We warmly invite you to join us for this unique event. The finissage of the "Venice Whispers" exhibition is an unparalleled opportunity to experience the magical connection between art and the spirit of Venice, and to delve into the mysteries of this extraordinary city in the company of the artist and curator Monika Turczyńska.

A Space Gallery

Salizada Santa Giustina 2930, Venice

June 14th, 2024, 7:00 PM

We invite you to celebrate the art and magic of Venice with us!

***

Zaproszenie na finisaż wystawy „Szepty Wenecji” autorstwa Józefa Krzysztofa Oraczewskiego

Galeria A Space serdecznie zaprasza na wyjątkowy finisaż wystawy „Szepty Wenecji” autorstwa wybitnego polskiego artysty, Józefa Krzysztofa Oraczewskiego. Finisaż odbędzie się 14 czerwca o godzinie 19:00 w galerii, położonej przy Salizada Santa Giustina 2930 w Wenecji.

Wystawa „Szepty Wenecji” ukazuje unikalną metaforę sztuki jako dialogu pomiędzy duchem a materią, tajemnicą a znanym, uniwersalizmem a indywidualizmem. Oraczewski w swojej twórczości sięga do fundamentalnych aspektów ludzkiego istnienia, odzwierciedlając niepowtarzalną esencję ducha Wenecji. Miasto to, będące inspiracją dla artystów na przestrzeni wieków, istnieje na pograniczu historii i ulotnej chwili obecnej, pomiędzy wodą a labiryntem placów i ulic.

Obrazy Oraczewskiego są subtelne, lecz wyraziste. Ten swoisty szept, cichy, ale pełen znaczeń, penetruje najgłębsze zakamarki ludzkiej świadomości i porusza najbardziej intymne struny naszego istnienia. Kuratorka wystawy, Monika Turczyńska, podkreśla, że szept jako symbol wskazuje na wartości w sztuce, o których nie trzeba krzyczeć. Wręcz przeciwnie – najlepiej mówić o nich szeptem, gdyż istnieją one w sferze przeżyć duchowych, poza materią, słowami i definicją.

Wystawa „Szepty Wenecji” wyróżnia się w kontekście Biennale di Venezia, najważniejszego wydarzenia w świecie sztuki, które odbywa się równolegle. Temat tegorocznego Biennale, „Obcokrajowcy są wszędzie”, stanowi idealne tło dla propozycji Oraczewskiego, która wnosi unikalną perspektywę na temat tego, co znaczy być obcym. Poprzez odwołanie się do szeptów samej Wenecji, wystawa stawia pytanie o to, co miasto chce nam przekazać w kontekście napływu turystów, swojej historii i lokalnej społeczności. Jest to niezwykłe spojrzenie na temat obcości, które przekracza granice języka i kultury, ukazując uniwersalność ludzkich doświadczeń. Szept to właśnie język wykluczenia i wyobcowania. A sztuka, jako amalgamat różnorodnych, znanych i obcych perspektyw, staje się medium komunikacji, które inspiruje do refleksji nad kondycją współczesnego społeczeństwa oraz tworzy nową jakość w przekazie artystycznym.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Finisaż wystawy „Szepty Wenecji” to niepowtarzalna okazja, aby doświadczyć magicznego połączenia sztuki i ducha Wenecji, i w towarzystwie artysty oraz kuratorki Moniki Turczyńskiej, zagłębić się w tajemnice tego niezwykłego miasta.

Galeria A Space

Salizada Santa Giustina 29-30, Wenecja

14 czerwca 2024 roku, godzina 19:00

Zapraszamy do wspólnego celebrowania sztuki i magii Wenecji.

Share this event

bottom of page